Rechtbank Amsterdam naar Hoge Raad in renteswap zaak Wagenaar Lawyer

Rechtbank Amsterdam naar Hoge Raad in renteswap zaak Wagenaar Lawyer

De rechtbank Amsterdam heeft recentelijk in een lopende renteswap zaak, waarbij Wagenaar Lawyer optreedt voor de gedupeerde ondernemer, het voornemen geuit om prejudiciële vragen te gaan stellen aan de Hoge Raad.

De rechtbank kan prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad wanneer zich een relevante rechtsvraag voordoet in een concrete zaak, welke tevens in talrijke soortgelijke zaken aan de orde is (maatschappelijk belang).

Prejudiciële vragen dwaling

In het bekende Dexia effectenlease arrest van de Hoge Raad van 2009 is bepaald dat degene die een overeenkomst aangaat, moet voorkomen dat hij de overeenkomst sluit onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken (dwaling).

Zeker van een ondernemer mag worden verlangd dat hij kennis neemt van de verstrekte informatie en deze voldoende grondig bestudeert, en dat hij, indien hij die informatie niet begrijpt of daarover aanvullende vragen heeft, zich tot de bank wendt om zich nader te laten informeren.

Echter, zowel het hof Den Bosch alsmede met name het hof Amsterdam hebben recentelijk anders bepaald in derivaten procedures.

Het hof heeft daartoe overwogen dat op de bank een zorgplicht rust die kan meebrengen dat de bank als op het punt van kredietverstrekking en renteswaps bij uitstek professionele partij was gehouden uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen te waarschuwen voor de aan de renteswap verbonden risico's. Het hof oordeelde dat de bank met de standaard brochure niet had voldaan aan de op haar rustende mededelingsplicht.

Het hof honoreerde het beroep op dwaling van de ondernemer op basis waarvan de renteswap succesvol werd vernietigd en de bank de schade daaronder diende te vergoeden.

Timing - consequenties

Lopende procedures op grond van dwaling zullen (wederom) verdere vertraging oplopen. De procedure bij de Hoge Raad duurt gemiddeld 6 à 12 maanden. Daarna dient de rechtbank alsnog inhoudelijk een beslissing te nemen.

De juridische procedures over renteswaps worden naast dwaling tevens veelal gegrond op schending zorgplicht. De kwesties inzake schending zorgplicht met betrekking tot renteswaps worden niet aan de Hoge Raad voorgelegd. Procedures op grond van schending zorgplicht kunnen derhalve gewoon doorgang vinden.

>
>
>
EY
Boers & Lem
Eurorisk
Jongbloed
Westerhuis Verhuur