Disclaimer Van Deinse Media B.V.

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Van Deinse Media B.V., mede ten diensten van de aan haar gelieerde ondernemingen. Op het gebruik in de ruimste zin van het woord van deze website zijn de navolgende voorwaarden alsmede Nederlands Recht van toepassing. Verwijzing naar deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Deinse Media B.V..

De volgende bepalingen zijn voorwaarden uit een wettelijke overeenkomst tussen u en Van Deinse Media B.V.. Door u toegang te verschaffen tot deze website, in deze website te bladeren en/of deze website te gebruiken, verklaart u deze bepalingen te hebben gelezen, te hebben begrepen, ermee akkoord te gaan en eraan gebonden te zijn en alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Van Deinse Media B.V.kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door de tekst op deze pagina bij te werken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. U dient deze pagina derhalve regelmatig te bezoeken teneinde vast te stellen aan welke actuele voorwaarden u gebonden bent. Deze website bevat mogelijk eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd.

Informatie

De informatie op deze website is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Van Deinse Media B.V.neemt bij het beheer van deze website een hoge mate van zorgvuldigheid in acht. Desondanks staat zij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kan deze technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. Het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. De op deze website weergegeven informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Van Deinse Media B.V.kan tevens te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de producten en/of de programma’s dan wel de projecten die in deze informatie worden beschreven.

Van Deinse Media B.V. wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan Van Deinse Media B.V.wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Berichten die u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. Van Deinse Media B.V. adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan Van Deinse Media B.V. te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico. Door Van Deinse Media B.V. enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u Van Deinse Media B.V. het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te gebruiken, te reproduceren, af te beelden, te verzenden en te distribueren, en gaat u er tevens mee akkoord dat het Van Deinse Media B.V. vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Van Deinse Media B.V. zal echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan Van Deinse Media B.V. hebt toegezonden, tenzij (a) Van Deinse Media B.V. uw toestemming verkrijgt om uw naam te gebruiken; of (b) Van Deinse Media B.V. u er eerst van op de hoogte brengt dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) Van Deinse Media B.V. daartoe rechtens wordt gedwongen.

Actief verstrekte informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op deze website, kan u worden gevraagd om uw persoonlijke- of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk door Van Deinse Media B.V. worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met Van Deinse Media B.V. worden verwerkt. Daarbij geldt dat Van Deinse Media B.V. deze gegevens niet aan derden zal verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde diensten en/of producten.

In dergelijke gevallen zijn deze derden echter niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door u bestelde diensten en/of producten.

Passief verstrekte informatie

Indien u gebruik maakt van het internet, stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van websites in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen, zoals het 'IP-nummer' van de computer waarmee u op het internet bent aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser daarvan en de laatste website die door u is bezocht. Met behulp van deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van websites (ook die van Van Deinse Media B.V. ) worden verbeterd. Voor zover Van Deinse Media B.V. dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt.

'Cookies'

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte website op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de website bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een website te verbeteren. Voor zover Van Deinse Media B.V. dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om deze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Beschikbaarheid

De informatie die Van Deinse Media B.V. publiceert op het World Wide Web kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar Van Deinse Media B.V. producten, -programma's, –projecten of -diensten die in uw land niet aangekondigd of niet beschikbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Van Deinse Media B.V. de intentie heeft dergelijke producten, programma's of diensten in uw land aan te kondigen.

De verplichtingen van Van Deinse Media B.V. betreffende haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten waaronder ze worden geleverd. Indien u vanaf deze website een product of dienst van Van Deinse Media B.V. verkrijgt welke wordt geleverd zonder of buiten de werkingssfeer van een overeenkomst, dan wordt dat product of die dienst geleverd "AS-IS", zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en is het gebruik van dat product of die dienst geheel voor uw eigen risico.

Intellectuele eigendom

Van Deinse Media B.V. behoudt dan wel heeft aanspraken op alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Deinse Media B.V. te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Gekoppelde sites

Op de website van Van Deinse Media B.V. wordt, naast verwijzingen naar websites van aan Van Deinse Media B.V. gelieerde ondernemingen, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat Van Deinse Media B.V. door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan Van Deinse Media B.V. . Wanneer gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

In geen geval is Van Deinse Media B.V. (dan wel haar werknemers, functionarissen of vertegenwoordigers) jegens enige partij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of (andere) (gevolg)-schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of van enige andere websites waar naar een hyperlink verwijst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, onderbreking van de bedrijfsvoering, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatie verwerkende systemen of anderszins, zelfs niet indien Van Deinse Media B.V. uitdrukkelijk van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gebracht. In voorkomende gevallen dient voor Van Deinse Media B.V. in dit verband tevens te worden gelezen de aan haar gelieerde ondernemingen.

Alle informatie wordt door Van Deinse Media B.V. uitsluitend op “AS-IS” basis verstrekt. Van Deinse Media B.V. staat er niet voor in en verstrekt geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend , met inbegrip van stilzwijgende garanties van geschiktheid voor een bepaald doel.
U bent zelf verantwoordelijk van het nemen van gepaste voorzorgsmaatregelen om zeker te stellen dat hetgeen u voor uw gebruik selecteert, vrij is van items als virussen, wormen, Trojaanse paarden en/of andere items van destructieve aard.

>
TOM's Rally
haringparty2024
CuliRally