Renteswaps - Uitspraak Hoge Raad

Renteswaps - Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 28 juni 2019 voor het eerst uitspraak gedaan over renteswaps en dwaling in een lopende renteswap zaak, waarbij ondergetekende voor de gedupeerde ondernemer optreedt.

Omvang mededelingsplicht

De Hoge Raad oordeelt dat de mededelingsplicht van de bank afhangt van de omstandigheden van het geval en dat de productinformatie of mededelingen tijdig en voldoende duidelijk inzicht dient te geven in de wezenlijke kenmerken en risico’s van een renteswap, waaronder een (aanzienlijke) negatieve waarde.
Van belang is dus dat er sprake is van een complex financieel product dat wordt geadviseerd door een professionele partij (bank) aan een niet-professionele wederpartij (cliënt) die (veelal) geen kennis en ervaring had met renteswaps. In de praktijk blijkt dat de informatie veelal gelijktijdig met of zelfs na het aangaan van de renteswap werd verstrekt, dus niet tijdig. De (meeste) informatie brochures van de banken bevatten destijds onvoldoende duidelijke informatie, met name voor niet-professionele MKB ondernemers.

Dwaling en nadeel

De Hoge Raad bepaalt dat voor een succesvol beroep op dwaling het niet vereist is dat de cliënt daadwerkelijk nadeel heeft geleden. Relevant is dat de cliënt de renteswap niet zou hebben afgesloten indien hij op de hoogte was van de relevante kenmerken en risico’s. Daarnaast is relevant of de cliënt bij goed advies überhaupt voor renteafdekking zou hebben gekozen en, zo ja, welke variant hij dan gekozen zou hebben. Feitelijk zijn er dan twee keuzes: een renteswap of een rentecap.
In de praktijk is gebleken dat banken vaak (actief) aanstuurden op de renteswap of deze zelfs verplicht stelde. Veelal werd de rentecap niet eens besproken. Wanneer de rentecap wel werd besproken werd deze variant veelal afgeraden vanwege de premie die daarbij betaald diende te worden, zonder dat duidelijk werd gewezen op de verschillende kenmerken en risico’s tussen beide producten.

Conclusie

De Hoge Raad heeft voor het eerst duidelijkheid gegeven over een aantal relevante vragen die aan de orde zijn bij renteswaps en dwaling. Op basis hiervan lijken de kansen op een succesvol beroep op dwaling in veel renteswap zaken aanwezig te zijn. Naast een beroep op dwaling wordt er in renteswap procedures veelal een beroep gedaan op schending zorgplicht. Uiteraard blijft ook dit een belangrijk juridisch aspect, hetgeen de Hoge Raad in deze uitspraak tevens bevestigt.

Jan Michiel Wagenaar,
Wagenaar Lawyer - Corporate & Finance

>
>
>
CuliRally
haringparty2024