Krapte op de arbeidsmarkt brengt bestaanszekerheid van het MKB in gevaar

Krapte op de arbeidsmarkt brengt bestaanszekerheid van het MKB in gevaar

De spanning op de Twentse arbeidsmarkt is weliswaar iets lager dan een jaar geleden, toch blijft het in veel beroepen moeilijk om passend personeel te vinden. De aanhoudende personeels­tekorten belemmeren de groei van alle bedrijven, klein én groot. Het is vooral de vergrijzing én de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden die de oorzaak hiervan zijn. Aan het eindvan het tweede kwartaal van 2023 stonden in Twente nog 12.600 vacatures open. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, maar nog altijd veel meer dan eind 2019, voor de coronacrisis.

Demografie in Twente
Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking in Twente hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt. Geleidelijk schuiven 134.800 inwoners van 50 tot 65 jaar de komende jaren door naar de groep 65-plus. Zij bereiken daarna de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten (meestal) de arbeidsmarkt. De meeste leeftijdsgroepen daaronder zijn kleiner. Door deze vergrijzing houdt de krapte in Twente voorlopig dan ook aan. Vooral in transport & logistiek, openbaar bestuur en industrie werken nu al relatief veel 60-plussers.

Mismatch

Daarnaast blijven veel vacatures onvervuld omdat werk­zoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Zo kiezen studenten soms voor opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door tech­no­logische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Betere afstemming onderwijs – arbeidsmarkt
De ondernemers zullen nog meer met de onderwijsinstellingen in overleg moeten om een betere afstemming te krijgen. De klanten van een onderwijsinstelling zullen niet langer alleen de studenten zijn, maar aangevuld moeten worden met het bedrijfsleven. Juist de onderwijs instellingen kunnen de mismatch voorkomen door studenten op te leiden waar het Twentse bedrijfsleven behoefte aan heeft en zo kan bijdragen aan het Bruto Twente Geluk.  Er is nog voldoende ongekend talent in Twente. Even een paar cijfers. Als je naar deze aantallen kijkt, zou je zeggen dat er geen sprake is arbeidskrapte. Immers, het aantal vacatures lijkt in evenwicht met het aanbod. Helaas is er nog te vaak een mismatch en past niet elke vacature op het profiel van wat gevraagd wordt door het bedrijfsleven. Als de krapte aanhoudt -en dat lijkt zo te zijn- zou stevige inzet op betere matches door omscholing een gedeeltelijke oplossing kunnen bieden. In de Zorg, Onderwijs, Techniek, Industrie, ICT, Transport en Logistiek blijken nog veel kansen voor mensen zonder werk te liggen. Maar dat moet dat wel georganiseerd worden. De Twente Board kan hier een passende rol in spelen.

Oplossing is noodzakelijk voor Bruto Twents Geluk
Als we de krapte niet kunnen oplossen, zullen arbeids­migranten noodzakelijk zijn. Met de nieuwe koers die het komende kabinet gaat varen, zal dit een hekel punt blijven, maar wel noodzakelijk zijn om het bedrijfsleven in Twente te laten groeien en bloeien. Twente is tenslotte altijd een open en inclusieve gemeenschap geweest waar iedereen welkom is. Ook arbeidsmigranten. Dat is nood­zakelijk om ons Bruto Twents Geluk in stand te houden. Het MKB in Twente kan alleen met voldoende geschoold personeel blijven zorgen voor brede welvaart en welzijn. 

MKB belangrijk voor een goede woon-, werk- en leefomgeving

Laten we samenwerken om van Twente een voorbeeldregio te maken op het gebied van duurzame arbeidsontwikkeling.

Kernpunten

>
>
>
CuliRally