Werkgever aansprakelijk voor asbestkanker werknemer?

Werkgever aansprakelijk voor asbestkanker werknemer?

Aansprakelijkheid werkgever

Werknemers die een ziekte hebben opgelopen bij hun (voormalige) werkgever kunnen deze aansprakelijk stellen voor schadevergoeding. De aansprakelijkheid van de werkgever wordt geregeld in artikel 7:658 BW. Dit artikel verplicht de werkgever een beleid te voeren dat de werknemer geen gezondheidsschade kan krijgen door het werk. Bekende beroepsziekten zijn mesothelioom, schildersziekte en RSI klachten. Als werkgever bent u dus aansprakelijk wanneer de werknemer schade oploopt als gevolg van het werk. Voor werknemers die ziek zijn geworden door het werken met asbest geldt dit uiteraard ook. Het asbestslachtoffer moet aannemelijk maken dat hij tijdens het werk in belangrijke mate is blootgesteld aan asbest. Voor asbestslachtoffers bestaat de schadevergoeding uit immateriële schade (smartengeld), materiële schade (uitgaven of vermindering van inkomsten als gevolg van de asbestziekte) en schade van nabestaanden.

Goed werkgeverschap

Een werkgever dient zich als goed werkgever te gedragen. In de wet is dat geregeld in art. 7:611 BW. Wat goed werkgeverschap inhoudt, is dankzij jurisprudentie concreter geworden door het formuleren van een aantal uitgangspunten. De rechter beoordeelt telkens de omstandigheden van ieder specifiek geval. Een belangrijk uitgangspunt is dat je als werkgever dient te zorgen voor een goede verzekering die de personenschade vergoedt. Dit geldt als uw werknemer een ongeval overkomt dat verband houdt met het werk, door een dienstreis of een personeelsactiviteit.

Veilige werkomstandigheden

Artikel 7:658 BW gaat specifiek in op de veiligheid van de werknemer op de werkplek. Gevaar op de werkplek moet door de werkgever worden voorkomen. Dit is de zorgplicht van een werkgever en daarom bent u verplicht maatregelen te nemen waarbij u aanwijzingen geeft die redelijkerwijs nodig zijn om personenschade, zoals een ongeval of ziekte, te voorkomen.

De werkgever is ook verplicht om de ‘lokalen, werktuigen en gereedschappen goed in te richten en te onderhouden’. Wanneer in een werkplaats gereedschap de oorzaak is van een (personen)schade is de werkgever (risico)aansprakelijk voor het letsel.

Slechts bij opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kan de werkgever zich aan de aansprakelijkheid onttrekken. Bewijslast hiervan door de werkgever is erg lastig en in praktijk komt het er op neer dat de werkgever altijd aansprakelijk wordt gehouden.

De risicoverbeteraars van Eurorisk kunnen risico’s op een zeer begrijpelijke manier uitleggen en heldere adviezen geven. Goed inzicht leidt immers tot bewuste en dus betere verzekeringskeuzes! 

Martin Klinker.

Eurorisk Nederland

>
>
>
Westerhuis Verhuur
EY
Boers & Lem
Jongbloed
Eurorisk