Rente opslag verhoging euriborlening in strijd met zorgplicht

Rente opslag verhoging euriborlening in strijd met zorgplicht

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 14 maart 2018 bevestigd dat de verhogingen van de renteopslag onder een euribor-lening in strijd waren met de op de bank rustende zorgplicht. De bank had een ondernemer meerdere euribor-leningen verstrekt inzake de financiering van onroerend goed. De bank heeft vervolgens de opslag tot tweemaal toe verhoogd.

Wettelijk kader

Op basis van de algemene bepalingen was de bank bevoegd om de opslag eenzijdig te verhogen. Een dergelijke bepaling is vrijwel standaard in de algemene bepalingen van alle banken inzake euribor en/of variabele financieringen.

Echter, artikel 2 van de algemene bankvoorwaarden bevat de zorgplicht: “De bank neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van de cliënt.”

Oordeel rechtbank

In geval van een eenzijdige renteopslag verhoging zal de bank mede op grond van de zorgplicht ten minste het volgende moeten doen:

(1) informatie inwinnen over de financiële toestand van de cliënt en/of zijn onderneming;

(2) inclusief recente taxatierapporten; en

(3) eventuele bijzonderheden met betrekking tot cliënt nader te onderzoeken en/of te betrekken.

De bank dient op basis van al relevante informatie te beoordelen welk opslagpercentage voor de desbetreffende cliënt aan de orde is. De uitkomst dient zij, voorzien van een inzichtelijke motivering, bij voorkeur met de cliënt te bespreken en anders schriftelijk aan de cliënt kenbaar maken.

De bank voerde aan de LTV (loan to value) van de cliënt was verslechterd. Daarnaast had de bank inmiddels een gewijzigd beleid ten aanzien van de vastgoedmarkt. De rechtbank vond dit onvoldoende en aldus onzorgvuldig jegens de cliënt.

De bank had tevens aangevoerd dat bepaalde inzichten achteraf deze opslag verhogingen zouden rechtvaardigen. Ook dit werd door de rechtbank in strijd met de zorgplicht geacht.

Conclusie

Op basis hiervan werden de eenzijdig door de bank doorgevoerde renteopslag verhogingen aldus ongedaan gemaakt en was de bank aansprakelijk voor de schade en (proces)kosten die daaruit voortvloeiden.

Leningen met een variabel euribor-tarief waarbij de bank eenzijdig de rente opslag heeft verhoogd dienen aldus (mede) beoordeeld te worden in het licht van bovengenoemde uitspraak van de rechtbank. Indien de bank daarbij in strijd met de zorgplicht heeft gehandeld, kan deze opslag ongedaan worden gemaakt.

>
>
>
EY
Boers & Lem
Westerhuis Verhuur
Jongbloed
Eurorisk