Gerechtshof Amsterdam bevestigt dwaling bij renteswap

Gerechtshof Amsterdam bevestigt dwaling bij renteswap

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in zijn arrest van 28 november 2017 bevestigd dat er in casu sprake was van dwaling bij het aangaan van een renteswap. Op basis daarvan werd de renteswap vernietigd en diende de bank alle schade daaronder aan de cliënt te vergoeden. Tevens bevestigt dit arrest wederom dat het adviseren van een renteswap door de bank kwalificeert als beleggingsadvies en derhalve onder de Wft valt. Hiermee wordt de lijn in de jurisprudentie van met name eerdere arresten van verschillende Gerechtshoven bevestigd, hetgeen van groot belang is voor MKB ondernemers met een of meerdere renteswaps.

Het Gerechtshof oordeelde dat de cliënt had gedwaald bij het aangaan van de renteswap omdat hij door de bank niet, althans onvoldoende, was gewezen op de wezenlijke kenmerken en risico’s van de renteswap. De bank verwees daarbij naar standaard informatie en brochures die zij aan de cliënt zou hebben verstrekt. Echter, deze complexe en nieuwe informatie was te summier. Daarnaast stelde de bank nog dat de cliënt werd bijgestaan door zijn accountant. Ook dit verweer werd door het Gerechtshof van tafel geveegd omdat niet kwam vast te staan dat deze accountant destijds deskundig was op het gebied van renteswaps.

Het Gerechtshof is van oordeel dat de bank haar informatieplicht en zorgplicht had geschonden. De bank had nagelaten om de cliënt in niet voor misstand vatbare bewoordingen te waarschuwen voor de risico’s. Daarnaast ontbrak een deugdelijk onderzoek met betrekking tot de cliënt. De bank heeft de renteswap opgedrongen omdat de cliënt renterisico’s zou lopen. Daarmee heeft de bank de keuze aan de cliënt ontnomen om de financiering zonde renteswap aan te gaan. De renteswap was derhalve onder dwaling tot stand gekomen. Zodoende kon de renteswap succesvol vernietigd worden. De vernietiging heeft terugwerkende kracht.

De schade betreft het verschil betreft tussen de betaalde (vaste) swaprente en het relevante Euribor-tarief over de gehele looptijd van de renteswap en de negatieve marktwaarde.

Ook de verborgen provisies onder de renteswap diende volledig vergoed te worden door de bank. Op basis hiervan blijkt dat de schadeclaim zeer aanzienlijk is en in ieder geval de zogenaamde coulance vergoeding onder het Herstelkader Rentederivaten aanzienlijk overstijgt. Het is derhalve aan te bevelen om een schadeclaim inzake een renteswap tijdig in te dienen, al dan niet in combinatie met een juridische procedure.

Jan Michiel Wagenaar
Wagenaar Lawyer - Corporate & Finance

SchadeConclusieDwaling
>
>
>
Vincent Croce Kalenders
Concordia
TISSER
Aysay
Van Deinse Medianieuw
Jongbloed
Boers & Lem
Eurorisk
EY