Een jarenlange handelsrelatie ernstig ‘bedreigd’

Een jarenlange handelsrelatie ernstig ‘bedreigd’

Een internationale producent van (sport)fietsen verkoopt haar fietsen via een exclusief dealernetwerk. Een dealer die al bijna 25 jaar dealer is, heeft op enig moment moeite om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, hetgeen gevolgen heeft voor de toekomstige leveringen. De dealer stuurt daarop een aantal boze e-mails en in een telefoongesprek met een medewerker van de fietsenproducent wordt een concrete bedreiging geuit. Ondanks de jarenlange handelsrelatie besluit de fietsenproducent om het dealerschap op de meest korte termijn te beëindigen. De dealer start zowel een kort geding als een bodemprocedure om de dealerovereenkomst te (laten) herstellen en om een fikse schadevergoeding te verkrijgen.

Wettelijk kader

Het Burgerlijk Wetboek kent geen algemene bepalingen voor het opzeggen van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Echter, volgens vaste rechtspraak is het uitgangspunt dat ook voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomsten opzegbaar zijn, ook als de wet en de overeenkomst niet voorzien in een opzeggingsregeling. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daar een voldoende zwaarwegende grond voor bestaat, een bepaalde opzegtermijn in acht wordt genomen of de opzegging gepaard gaat met een aanbod tot betaling van een schadevergoeding.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de fietsenproducent in de bedreiging van haar werknemer aanleiding heeft kunnen zien om de langlopende dealerovereenkomst op zeer korte termijn te beëindigen, waarbij in dit concrete geval een opzegtermijn van 3 maanden niet onredelijk wordt geacht. Bovendien heeft de dealer onvoldoende aangetoond dat hij een spoedeisend belang had bij de gevraagde voorzieningen (ECLI:NL:RBOVE:2017:4129).

Oordeel rechtbank

De dealer start vervolgens een bodemprocedure bij de Rechtbank Overijssel. Ook de rechtbank oordeelt dat de fietsenproducent in het onderhavige geval gerechtigd was, ondanks de langdurige handelsrelatie, de dealerovereenkomst op te zeggen. De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende grond is om te oordelen dat de opzegging gepaard had moeten gaan met een langere opzegtermijn of betaling van een schadevergoeding (ECLI:NL:RBOVE:2018:2886).

Conclusie

Een langdurige handelsrelatie geeft voor beide partijen rechten en plichten en kan niet zo maar eenzijdig worden opgezegd. Het zonder goede reden opzeggen van een langdurige handelsrelatie kan leiden tot de verschuldigdheid van een forse schadevergoeding. Het is dan ook aan te raden om hier vooraf informatie over in te winnen.

Erik Nijhoff

>
>
>
Jongbloed
Westerhuis Verhuur
Boers & Lem
Eurorisk
EY